Εν συντομία

Σύντομη ιστορία του διεθνούς προγράμματος Argo (Αργώ)

 

Το όνομα Argo (Αργώ) επιλέχθηκε για να τονίσει τη στενή σχέση του διεθνούς δικτύου πλωτήρων με την αποστολή των ωκεανογραφικών  δορυφόρων Jason 1 (Ιάσωνας 1) και Jason 2 (Ιάσωνας 2) για την παρακολούθηση της κλιματολογικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των ωκεανών και της ατμόσφαιρας. Στην ελληνική μυθολογία ο Ιάσωνας έπλευσε με το πλοίο του την «Αργώ » για να φέρει το χρυσόμαλλο δέρας. Τα δεδομένα των πλωτήρων Argo και των δορυφόρων Jason 1, Jason 2  (καθώς και άλλων δορυφόρων) θα αφομοιωθούν από τα υπολογιστικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος GODAE (Global Ocean Data Assimilation Experiment) για να δοκιμάσουν την ικανότητά μας να προβλέπουμε τις διεργασίες που συμβαίνουν στους ωκεανούς και να κατανοούμε καλύτερα τις δυνάμεις που επηρεάζουν το κλίμα του πλανήτη. Για πρώτη φορά, η φυσική κατάσταση του ανώτερου στρώματος των ωκεανών παρακολουθείται συστηματικά και τα δεδομένα αφομοιώνονται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο από υπολογιστικά μοντέλα. Η διεθνής υποδομή Argo βασίζεται στα ήδη υπάρχοντα δίκτυα παρατήρησης των ωκεανών, επεκτείνοντας την κάλυψή τους στο χώρο και στο χρόνο, στο εύρος και την ακρίβεια των μετρήσεων και ενισχύοντάς τα με την προσθήκη μετρήσεων αλατότητας και ταχύτητας ρευμάτων. Το δίκτυο Argo δεν περιορίζεται στις βασικές θαλάσσιες διαδρομές που ακολουθούνται στη ναυσιπλοΐα και που ποικίλουν ανάλογα με την εποχή,  όπως συμβαίνει με τα άλλα δίκτυα παρατήρησης των ωκεανών. Αντ 'αυτού, το παγκόσμιο δίκτυο των  πάνω από 3.000 πλωτήρες είναι κατανεμημένο κάθε 3 γεωγραφικές μοίρες ( 300 χιλιόμετρα ) περίπου.

 

Argo Network


Στόχοι του δικτύου Argo

  • Περιγραφή της συνεχώς μεταβαλλόμενης κατάστασης των ανώτερων στρωμάτων των ωκεανών σε κλίμακα μηνών έως και δεκαετιών
  • Ενίσχυση της αξίας των μετρήσεων της ανύψωσης της ελεύθερης επιφάνειας της θάλασσας έτσι όπως καταγράφονται από τα αλτίμετρα των ωκεανογραφικών δορυφόρων,  μέσω της παράλληλης μελέτης τους με τις μεγάλης χωρικής και χρονικής κάλυψης μετρήσεις της θερμοκρασίας, της αλατότητας και της ταχύτητας των ρευμάτων που καταγράφουν οι πλωτήρες του δικτύου Argo
  • Οι μετρήσεις Argo θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των μοντέλων γενικής κυκλοφορίας ωκεανού, καθώς και των μοντέλων σύζευξης ωκεανού-ατμόσφαιρας
  • Βασικός στόχος του δικτύου Argo είναι η καταγραφή της εποχιακής και δεκαετούς μεταβλητότητας του κλίματος και η βελτίωση της ικανότητας πρόβλεψης αυτών των μεταβολών. Αναμένεται να δοθεί ώθηση σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών για ανάλυση υψηλής ποιότητας των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στους ωκεανούς

Τρέχουσα κατάσταση του δικτύου Argo

Το παγκόσμιο δίκτυο πλωτήρων Argo, που καταγράφει κατακόρυφα προφίλ θερμοκρασίας και αλατότητας, έχει ήδη μεγαλώσει και είναι μία σημαντική συνιστώσα των συστημάτων παρατήρησης των ωκεανών συνολικά. Το δίκτυο Argo και ο τρόπος λειτουργίας του φιλοδοξεί να λειτουργήσει σαν παράδειγμα για άλλα αναπτυσσόμενα συστήματα παρατήρησης των ωκεανών στο επίπεδο της διεθνούς συνεργασίας και της ανάπτυξης ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης δεδομένων, κάτι πολύ σημαντικό στην επιστημονική κοινότητα. Οι πρώτες ποντίσεις πλωτήρων Argo ξεκίνησαν το 2000 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα με περίπου 800 ποντίσεις ανά έτος σε παγκόσμια κλίμακα.

Argo Network