Ελληνικό δίκτυο ΑΡΓΩ (GREEK ARGO)

Το Ελληνικό Δίκτυο ΑΡΓΩ αποτελούν το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους, μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.